เพชรบุรี-อำเภอชะอำ จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้ กำนัน-ผญบ.

เมื่อวันที่ (9 มี.ค.67)  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” ประจำปี 2567 โดยมี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน รวม 8 ตำบล และ อส.กองร้อยที่ 3 เข้าร่วมงาน โดย นายอำเภอชะอำ นำกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมอ่านสารจาก นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2567 และกล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยกล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา พัฒนาหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการแบ่งเบาภาระงานของทางราชการ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และขอเป็นกำลังใจ ในการทำงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยจิตสาธารณะ อีกทั้งขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต และระดับภาค ทุกหมู่บ้านคือพลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมกันนี้ นายอำเภอชะอำเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายสุขุม องอาจ กำนันตำบลสามพระยา, นายสายยน มีมาก ผญบ.ม.5 ต.สามพระยา, นายอนุชา นุชนาถ ผู้ช่วย ผญบ.ม.5 ต.บางเก่า, นางเนาวรัตน์ สาริชะ ผู้ช่วย ผญบ.ม.8 บ้านนายาง ที่เป็นผู้นำดีเด่น และได้ดำรงตำแหน่งครบ 10 ปี

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2486 และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ กม. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติ ของหมู่บ้าน เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน” โดยร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ตามอำนาจหน้าที่ด้วยจิตสาธารณะ จนสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน อันหมายถึงรากฐานสำคัญของประเทศ

โดยเฉพาะในห้วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ มาอย่างมากมาย ทั้งนี้ บุคลากรสำคัญที่เป็นกลไก ขับเคลื่อนนำนโยบายและมาตรการต่างๆ ลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ที่มีความใกล้ชิด รับรู้ รับทราบ เข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยที่ได้ร่วมกันบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ สร้างการรับรู้ ในการแก้ไขปัญหา และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สุพรรณบุรี-อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมผู้นำชุมชนจิตอาสาพัฒนาวัดมะนาว

ที่  จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอ […]

You May Like

Subscribe US Now