มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งผลิตบัณฑิตนวัตกรรม เสริมอุตสาหกรรมประเทศ พร้อมสนับสนุนชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ที่เน้นการปฏิบัติทําการสอน ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการร่วมกัน ดำเนินแนวคิด หลักการ และกระบวนการไปบริหารจัดการสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy University) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกล ด้วยการสร้างรากฐาน สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ   กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มทร. สุวรรณภูมิ ได้ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม โดยนำนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมบริการวิชาการเพื่อนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฐาน ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี พร้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนตามความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน โดยมีผลงานการพัฒนาบริการวิชาการในรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้อย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมั่นใจว่าผู้เข้าเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อจบแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

 

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล (บรรณาธิการ)

ติดต่อโฆษณา โทร.0949608555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

เลือกตั้งนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงามมาว่าเมื่อ วันที่ (22 ม.ค.65 )    […]

You May Like

Subscribe US Now